Endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav)

Prop. 140 L (2020-2021), Innst. 418 L (2020-2021), Lovvedtak 111 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2021 Innst. 418 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i foretakslovgivningen som skal legge til rette for å øke bruken av elektroniske møter i foretak. Det ble også vedtatt endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven, samvirkeloven og stiftelsesloven som følge av brexit.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 25.05.2021