Endringer i folketrygdloven (Adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger)

Prop. 170 L (2020-2021)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang