Endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd)

Prop. 184 L (2020-2021), Innst. 523 L (2020-2021), Lovvedtak 164 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.05.2021 Innst. 523 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt følgende endringer i folketrygdloven: - hjelpestønad til barn under 18 år skal løpe uendret under sykehusopphold, jf. § 6-8. - en klargjøring og presiering om virkningstidspunkt for uføretrygd for personer som mottar arbeidsavklaringspenger, jf. §§ 11-18 og 22-12. Dette innebærer ikke endring for brukerne. Endringen i folketrygdloven § 6-8 er oppfølging av Stortingsvedtak nr. 601 fra 11. februar 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2021