Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 14 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2022 under rammområdene som er fordelt til behandling i familie- og kulturkomiteen. Rammeområde 2 Familie og forbruker omfatter bevilgninger til områdene likestilling og ikke-diskriminering, familie- og oppvekst, herunder barnevern, samt forbrukerpolitikk. De samlede nettoutgiftene under rammeområde 2 er 51 321 908 000 kroner. Rammeområde 3 Kultur omfatter kulturformål, kulturminnevern og tilskudd til Den norske kirke og øvrige trossamfunn. De samlede nettoutgiftene under dette området er 25 517 053 000 kroner. Budsjettet ble vedtatt med stemmene fra A, Sp og SV.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Debattert i Stortinget 14.12.2021
   Votert i Stortinget 14.12.2021