Endring av Prop. 1 S (2021-2022) Statsbudsjettet 2022 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2021 Innst. 11 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. De samlede utgiftene utgjør 242,15 mrd. kroner og de samlede inntektene 1,9 mrd. kroner. Største utgiftskapittel på dette området er til drift av sykehusene/spesialisthelsetjenesten, der det over kap. 732 er bevilget vel 182 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2021

   Debattert i Stortinget 16.12.2021
   Votert i Stortinget 16.12.2021