Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2022 Innst. 296 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å oppheve bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-11 om en godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Ordningen med en godkjenningsmodell for fritt brukervalg i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ble innført under Solberg-regjeringen, men er med dette vedtaket avviklet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.05.2022