Årsrapport for 2021 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2022 Innst. 306 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsrapport for 2021 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Rettferdsvederlagsordningen er Stortingets egen ordning. Etter denne ordningen kan enkeltpersoner søke om en skjønnsmessig kompensasjon fra staten når vedkommende har kommet særlig uheldig ut og er påført skade eller ulempe som ikke dekkes etter alminnelige erstatningsregler eller gjennom trygde-, forsikrings- eller erstatningsordninger. Ordningen er basert på sedvane. Sakene avgjøres av Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Statens sivilrettsforvaltning er tillagt oppgaven som sekretariat for utvalget. Årsrapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2022

   Debattert i Stortinget 24.05.2022
   Votert i Stortinget 30.05.2022