Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2022 Innst. 352 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina og et representantforslag fra Høyre om å innføre en beredskapshjemmel i plan- og bygningsloven for å håndtere en stor flyktningtilstrømming, Stortinget har vedtatt midlertidige lovendringer innenfor flere sektorer for å håndtere en situasjon der et høyt antall fordrevne fra Ukraina kommer til Norge for å søke beskyttelse her. Endringene er bl.a. innenfor barnevern, folketrygd, opplæring, helse, integrering og plan og bygg. De midlertidige endringene foreslås opphevet 1. juli 2023.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2022