Representantforslag om strakstiltak mot de høye strømprisene og for å øke forsyningssikkerheten

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen, Hege Bae Nyholt, Marie Sneve Martinussen, Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 12.10.2022 Innst. 25 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet redegjørelsen som olje- og energiministeren holdt i Stortinget den 19.9.2022, om kraftsituasjonen. I samme innstilling er ni representantforslag behandlet, alle innenfor temaet energi. Det ble fattet 12 enstemmige vedtak. Det ble vedtatt å be regjeringen utrede hvordan en strømstøtteordning for nærvarmeanlegg som leverer til husholdningskunder kan utformes. Videre ble det vedtatt å vurdere Enovas mandat på flere områder, bl.a. vurdere å endre dagens Enova-tilskudd «helhetlig oppgradering av bygningskropp» slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes, samt å vurdere å legge om Enovas løsning for utbetaling til forbrukere slikt at man får samtidig utbetaling. Det ble også vedtatt å be regjeringen vurdere søknadsplikten etter plan- og bygningsloven for solenergianlegg, under visse forutsetninger. Det ble også vedtatt å be regjeringen styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.10.2022

   Debattert i Stortinget 18.10.2022
   Votert i Stortinget 18.10.2022