Could not acquire JavaScript engine within 00:00:05

Tilbaketrekking av Prop. 129 L (2021-2022) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 16.11.2022 Innst. 63 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 7 (2022-2023) der regjeringen foreslår å trekke tilbake midlertidig lov om forskriftshjemmlel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Tilbaketrekkingen er begrunnet med at det ikke lenger er behov for en slik midlertidig lov. Stortinget hadde ikke innvendinger til dette og vedtok enstemmig å vedlegge meldingen protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2022

   Debattert i Stortinget 22.11.2022
   Votert i Stortinget 24.11.2022