Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Tilbaketrekking av Prop. 129 L (2021–2022) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for tilpasninger i regelverket for fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 15. november 2022

Grunde Almeland

leder og ordfører