Klima i endring - sammen for et klimarobust samfunn

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Klima- og miljødepartementet Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen

Saksgang