Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om et styrket Nav
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.05.2021 Kl. 15:28:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.05.2021 Kl. 15:28:50)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.05.2021 Kl. 15:29:02)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I, II, III og IV.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om et styrket Nav. Følgene stortingsvedtak ble enstemmig vedtatt: Stortinget ber regjeringen fremme sak om en gjennomgang av utfordringer i Nav for å sikre at Nav yter gode tjenester til befolkningen. Det må i denne sammenheng vurderes om Nav har tilstrekkelig med økonomiske ressurser til å kunne gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Stortinget ber regjeringen sikre at Nav settes i stand til å drive effektiv arbeidsformidling i tett samarbeid med arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Stortinget ber regjeringen sikre bedre tilbud til dem som trenger varig tilrettelagt arbeid (VTA), samt legge frem en opptrappingsplan for VTA-plasser. Stortinget ber regjeringen sikre en bedre samordning av tjenestene i helsesektoren, Nav og utdanningssystemet, slik at unge gis en helhetlig oppfølging tilpasset den enkelte med fokus på aktivitet og mestring.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger