Voteringsoversikt for sak:

Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (25.05.2021 Kl. 15:34:57)

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (25.05.2021 Kl. 15:35:13)
  For

  Det ble votert over:

  Resten av romertall I samt romertall II

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (25.05.2021 Kl. 15:35:47)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, jf. Prop. 105 L (2020-2021) Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg), jf. Innst. 473 L (2020-2021). Endringene innebærer at kommunene gis utvidet mulighet til å kunne flagge med andre flagg enn det norske, de samiske eller kommune- eller fylkesflagget fra sine bygninger. Andre flagg kan etter endringene brukes i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Det er ikke lenger et vilkår om at arragementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet