Interpellasjon fra Rita H. Roaldsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 45 (1996-97)
Datert: 11.04.1997
Besvart: 07.05.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Rita H. Roaldsen (Sp)

Spørsmål

Rita H. Roaldsen (Sp): Reform 97 betyr at vi får en ny trafikantgruppe med barn ned i 5-års alderen. En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at 6-åringene ikke har fysiske, perseptuelle eller kognitive ferdigheter for å ferdes alene i trafikken. Den viser også at det er stor forskjell på 6- og 7-åringenes utviklingsnivå i forhold til å takle trafikken. 75 pst. av 6-åringene som skal begynne på skolen til høsten har ikke rett til skoleskyss fordi skolen ligger innenfor 2- kilometersgrensen. Flere foreldre vil kjøre barna til skolen, noe som skaper et økt trafikkpress på og i området rundt skolen.
Vil statsråden vurdere tiltak for å sikre skoleområdet, slik at en kan forebygge trafikkulykker?