Interpellasjon fra Ranja Hauglid (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 20 (1991-92)
Datert: 31.10.1991
Besvart: 19.11.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Ranja Hauglid (A)

Spørsmål

Ranja Hauglid (A): "Samordning av militære og sivile flyruter har vært omtalt og vurdert i en årrekke. I 1986 og 1989 ble det igangsatt prøveordninger med samordnede flyruter Bardufoss-Oslo. I begge tilfellene ble tilbudene inndratt etter kort tids drift. I pressemelding fra Samferdsels- og Forsvarsdepartementet framgår det at arbeidsgruppa som har vurdert samordningsspørsmålet, har levert sin innstilling.
Hvordan kan forsvarsministeren bidra til at det blir iverksatt utprøving av en samordning som både ivaretar Forsvarets behov for effektiv transport og sikrer sivilbefolkningen i områder med svakt trafikkgrunnlag et tjenlig flyrutetilbud?"