Interpellasjon fra Per Aunet (SV) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 27 (1991-92)
Datert: 10.03.1992
Besvart: 15.09.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Økt satsing på bioenergi vil kunne gi nye næringsmuligheter innen jord- og skogbruk og mer fornuftig disponering av deponert biomasse fra husholdninger og næringsliv.
Sverige har en energiproduksjon på 60 Twh fra biobrensler, mens bioenergiproduksjonen i Norge ligger på om lag 8 Twh.
Ved å erstatte om lag 12 Twh av energiforbruket fra olje med CO2-nøytrale biobrensler (flis, bark, halm, avfall m.m.), vil det totale CO2-utslippet reduseres med 4 millioner tonn (ca. 11%) og SO2-utslippet med 5-10 000 tonn. En slik omlegging vil gi om lag 6 000 nye varige arbeidsplasser.
Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å legge forholdene til rette for økt bruk av bioenergi?"