Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 44 (1997-98)
Om skillet i refusjonsordning som er skapt mellom tannbehandling og øvrig medisinsk behandling
Oversendt regjeringen: 06.04.1998
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 18.05.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Mens utgiftene til legekonsultasjoner begrenses av et egenandelstak kan kostnadene til tannbehandling bli betydelige, slik at mange i befolkningen ikke ser seg økonomisk i stand til å foreta den påkrevede behandlingen. Noen utgifter til tannbehandling refunderes til visse grupper, men det foreligger likevel ganske begrensede refusjonsordninger knyttet til den generelle tannbehandlingen. Det skille i refusjonsordning som er skapt mellom tannbehandling og øvrig medisinsk behandling kan synes kunstig, idet dårlig tannhelse også vil ha sterk innvirkning på den enkeltes generelle helse, eksempelvis gjennom ernæringsproblemer, eller gjennom infeksjoner i munnhulen.
Hvordan ser helseministeren på denne forskjellsbehandlingen mellom de to delene av vårt helsevesen, og ser helseministeren for seg tiltak som over tid vil kunne bidra til å virke utjevnende på disse forskjellene?