Interpellasjon fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 13 (1998-99)
Om norske CO¨2-utslepp og tiltak for å løyse klimaproblema
Oversendt regjeringen: 12.11.1998
Besvart: 12.01.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Norge ligg på verdstoppen når det gjeld CO2-utslepp. Venta auke frå 1992 til år 2000 er på 22 pst. Kyoto-avtalen tillet Norge å plusse på 1 pst. i høve til 1990-nivå. I munnleg spørjetime 4. november 1998 kunne miljøvernministeren ikkje gjere greie for konkrete målsettingar i forhandlingane i Buenos Aires. I det politiske grunnlaget for sentrumsregjeringa var målsettinga at Norge skulle bringe sine utslepp ned til 1989 nivå. Det spriker altså i ulike retningar, og dette har ført til ei viss forvirring om kva som er Regjeringa sin politikk på klimaområdet.
Det kan difor vere både interessant og oppklarande å få greie på kva tiltak statsråden ser føre seg som dei mest effektive for å løyse klimaproblema, og kor stor del av desse tiltaka som skal vere nasjonale?

Les hele debatten