Interpellasjon fra Ansgar Gabrielsen (H) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 37 (1998-99)
Om å praktisere en mer liberal tolkning av konsesjonsloven mht. til arealgrensen og statens forkjøpsrett
Oversendt regjeringen: 15.02.1999
Besvart: 04.03.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): I Aftenposten 11. februar 1999 går det frem at Regjeringen ikke vil fremme forslag til endringer av konsesjonsgrensen som i dag er 5 dekar. Det kan ifølge oppslaget ta flere år før Regjeringen vil ta konkrete initiativ. Regjeringen vil heller ikke endre konsesjonslovens bestemmelser om statens rett til å tilsidesette frivillige private avtaler om kjøp og salg av landbrukseiendommer, og vil dermed beholde statens forkjøpsrett. Det har i den senere tid kommet helt konkrete innspill fra partier som utgjør et flertall i Stortinget som støtter Høyres forslag om å heve konsesjonsgrensen. Det kan også synes som om det i regjeringspartiene er en endret holdning til statens forkjøpsrett for landbrukseiendommer.
Vil Regjeringen inntil en endring av loven finner sted, praktisere en mer liberal tolking og som er mer i tråd med hva flertallet nå mener?

Les hele debatten