Interpellasjon fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 7 (1999-2000)
Om å øke uttaket av sel og klappmyss i Øst- og Vestisen, og få til en langsiktig beskatning av selbestanden
Oversendt regjeringen: 16.11.1999
Besvart: 08.02.2000 av fiskeriminister Lars Peder Brekk

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Selbestanden er økt til et faretruende nivå. Forskere viser til at selens konsum av fisk i Østisen og Vestisen ligger på godt over 2 mill. tonn årlig. I tillegg er hvalens fiskekonsum høyt. Russiske myndigheter anslår at bestanden i Østisen er 3,5 ganger større enn tidligere antatt, og er nå oppe på ca. 2,2 mill. dyr, med en årlig tilvekst på vel 300 000 dyr. Av de siste års fangstkvoter av sel og klappmyss på norsk og russisk side, er bare en liten del tatt ut. Fra flere hold blir det hevdet at dagens misforhold i beskatning vil få skjebnesvangre konsekvenser. Samtidig ser vi en faretruende utvikling av torskestammen, hvor kvotene neste år kan komme ned på et historisk lavt nivå.
Hva vil statsråden gjøre for å øke uttaket av sel og klappmyss i Øst- og Vestisen, og få til en langsiktig beskatning av selbestanden?

Les hele debatten