Interpellasjon fra Dag Danielsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 9 (1999-2000)
Om å få dekket Oslos og andre kommuners utgifter som følge av asyl- og flyktningpolitikken, og å beregne utgiftene fordelt på kommune, fylkeskommune og stat
Oversendt regjeringen: 01.12.1999
Besvart: 20.01.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Et stadig tilbakevendende problem for Oslo kommune er å få dekket kommunens reelle kostnader forbundet med asyl- og flyktningepolitikken og den høye tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere til Oslo i forhold til resten av landet. Eksempler på dette er kostnader til dekning av sosialutgifter, boligutgifter, språkopplæring og øvrige integreringstiltak. Et nyttig redskap her kan være en beregning av det offentliges utgifter på asyl- og flyktningepolitikken, fordelt på kommune/fylkeskommune/stat.
Vil Regjeringen bidra til at en slik beregning blir iverksatt, og hva akter Regjeringen å foreta seg slik at kommunene får dekket sine utgifter som følge av asyl- og flyktningepolitikken, slik at nødvendige midler gis for å sikre en god integrering, og at fordelingen mellom kommune og stat blir rettferdig?

Les hele debatten