Interpellasjon fra Aud Blattmann (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 15 (1999-2000)
Om tiltak for å redusere antallet ulykker på sjøen, jernbanen og vegnettet
Datert: 17.01.2000
Besvart: 15.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Aud Blattmann (A)

Spørsmål

Aud Blattmann (A): Vi har i den senere tid hatt store og alvorlige ulykker på sjøen og på jernbanen, og ulykkesstatistikken viser at 299 personer er drept på vårt vegnett i 1999. I tillegg til de menneskelige tragedier som oppstår i forbindelse med ulykker, fører ulykkene og tap av menneskeliv også til store tap for samfunnet.
Hva vil statsråden foreta seg for å redusere ulykkene, tap av menneskeliv og samfunnets tap i forbindelse med ulykkene?

Les hele debatten