Interpellasjon fra Ivar Kristiansen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 26 (1999-2000)
Oversendt regjeringen: 08.03.2000
Besvart på vegne av: Arbeids- og administrasjonsministeren
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Etter konkurranseloven er Arbeids- og administrasjonsdepartementet ankeinstans for vedtak fattet i Konkurransetilsynet. Denne organiseringen fører til at konkurransepolitiske hensyn ofte må vike for politiske avveininger. Erfaringen er at konkurransepolitiske hensyn i praksis settes til side når departementet griper inn. I saker som berører konkurransevridende offentlige tiltak kan Konkurransetilsynet ikke engang fatte selvstendig vedtak, men er henvist til å fremme forslag til departementet. I slike saker har departementet eksempelvis brukt hensynet til det kommunale selvstyret som begrunnelse for ikke å gripe inn mot klart konkurransehemmende virksomhet. Denne politiseringen av norsk konkurransepolitikk betyr at det ikke lenger finnes et troverdig konkurranserettslig vern for norske bedrifter og forbrukere.
Vil statsråden ta initiativ til å etablere et uavhengig konkurransetilsyn som kan gripe inn også overfor konkurransevridende offentlig virksomhet?