Interpellasjon fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 28 (1999-2000)
Om at det pga. påstått dårlig kommuneøkonomi stadig oftere fremmes forslag om nedlegging av småskoler og transport av elever til sentralskoler
Oversendt regjeringen: 21.03.2000
Besvart: 14.04.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): På grunn av påstått dårlig kommuneøkonomi fremmer administrasjonen stadig oftere forslag om nedlegging av små skoler og transport av elever til sentralskoler uten tilstrekkelige konsekvensanalyser basert på kostnader og ulemper. Senest har "skulekommunen" Volda vedtatt å legge ned fem skoler, og transportere elevene langs meget rasfarlige veier uten tilstrekkelig sikring av veiene før vedtakene iverksettes. Vedtaket medfører en meget stor utrygghetsfølelse blant de barn og foreldre dette gjelder, og som føler seg overkjørt av kommunen.
Kan det være rimelig at et kommunestyre skal kunne sende barn ut på svært farlige veier basert utelukkende på påstander om marginale innsparinger, og bør ikke foreldre gis sterkere rett til å bli hørt og tatt hensyn til i slike saker som i så sterk grad forandrer barnas livssituasjon?

Les hele debatten