Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 30 (1999-2000)
Om behovet for en ny type lærebøker i skolen
Datert: 24.03.2000
Besvart: 18.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Lærebøkene er fortsatt det viktigste grunnlaget når lærere planlegger og lager undervisningsopplegg, jfr. St.meld. nr. 32 (1998-1999) Videregående opplæring. Det vanlige er at læreboka dekker hele læreplanene i et fag. Dette fører til at læreplanen som skulle være lærerens fremste pedagogiske dokument blir fordøyd av en lærebokforfatter og ikke av den utøvende lærer i samspill med elevene. Det har flere uheldige sider. Det er i møte med læreplanen de gode pedagogiske ideer skal unnfanges, og det er til læreplanen lærerne og elevene skulle gå for å kunne planlegge og vurdere arbeidet i klassen. Det er læreplanene som skulle bestemme innholdet i timene på skolen og ikke lærebokforfatterne. Dagens lærebok stimulerer ikke til økt elevmedvirkning hverken i valg av lærestoff eller valg av pedagogisk metode.
Er statsråden enig i at det er behov for en ny type lærebøker, eksempelvis tematiske bøker som dekker deler av læreplanen?

Les hele debatten