Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 38 (1999-2000)
Om å få revurdert vedtaket om å innføre en utlånsordning for lærebøker i videregående skole
Oversendt regjeringen: 06.04.2000
Besvart: 18.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Flere faginstanser mener at den vedtatte utlånsordning for lærebøker i videregående skole har betydelige svakheter. Ordningen, som også blir svært omkostningskrevende, vil kunne føre til et utarmet læreboktilbud og svekket pedagogisk kvalitet. Utlånsordningen skal settes i verk høsten 2000, men det er foreløpig ikke avklart hvorledes dette skal skje i praksis.
Vil statsråden ta initiativ til å få revurdert vedtaket om å innføre en utlånsordning, med sikte på at de 100 mill. kroner som er bevilget for 2000 på en bedre måte kan komme økonomisk vanskeligstilte elever/familier til gode?

Les hele debatten