Interpellasjon fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 13 (2000-2001)
Om den uholdbare situasjonen i Utlendingsdirektoratet, som er blitt kritisert for lang saksbehandlingstid og dårlig informasjon, service, økonomistyring og tilgjengelighet
Datert: 26.01.2001
Besvart: 28.02.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Via media og i direkte kontakt med folk får vi høre om deres erfaringer med UDI. Kritikken går på flere forhold: Lang saksbehandlingstid, dårlig informasjon, dårlig service og tilgjengelighet overfor de som henvender seg til UDI og dårlig økonomistyring. Det synes som om nye opplysninger ikke blir vektlagt. Informasjon fra offisielle kilder som UDI benytter kan stå i strid med den informasjon som gis fra frivillige og humanitære organisasjoner, men det synes som om UDI ikke tar hensyn til dette. Kurante saker om familiegjenforening og oppholdstillatelse kan ta over ett år. Det hevdes at tolkene misbruker sin stilling, blant annet har de kontakt med asylsøkernes hjemland, noe som igjen resulterer i trakassering av asylsøkernes familie.
Hva vil statsråden gjøre med denne uholdbare situasjonen, og kan en eventuell gransking av UDI vurderes?

Les hele debatten