Interpellasjon fra Odd Roger Enoksen (Sp) til statsministeren

Interpellasjon nr. 18 (2000-2001)
Om å vise de samlede konsekvensene for distriktspolitikken av en rekke saker Regjeringen har lagt fram, og som vil medføre at viktige arbeidsplasser sentraliseres
Datert: 02.03.2001
Besvart: 27.03.2001 av statsminister Jens Stoltenberg

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Regjeringen har lagt fram en rekke saker som vil føre til at viktige arbeidsplasser sentraliseres. De viktigste forslagene er omorganisering av ligningsetaten, av politidistriktene, av by- og herredsrettene, avvikling av tapskompensasjonen i inntektssystemet, omorganisering av Forsvaret samt strukturendringer i landbruket og fiskerinæringen. Totalt sett kan dette innebære dramatiske konsekvenser for mange lokalsamfunn og kommuner i Distrikts-Norge. Stortinget har vedtatt at konsekvensene for distriktspolitikken skal utredes som en del av beslutningsgrunnlaget når Stortinget skal avgjøre om politikken på viktige samfunnsområder skal legges om.
Hva vil Regjeringen gjøre for å vise de samlede konsekvensene av de nevnte forslag?

Les hele debatten