Interpellasjon fra Rikke Lind (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 19 (2000-2001)
Om tilrådningene i Eikemo-utvalgets utredning om kulturskolen, i lys av satsingen på "Den kulturelle skolesekken"
Oversendt regjeringen: 16.03.2001
Besvart: 24.04.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rikke Lind (A)

Spørsmål

Rikke Lind (A): Regjeringen planlegger en nasjonal satsing på kultur i skolen under betegnelsen "Den kulturelle skolesekken". Målet med satsingen er å styrke og utvikle samarbeidet mellom grunnskolen og kulturlivet i kommunene. Barn og unge skal få større tilgang til kulturuttrykk og til selv å delta aktivt i kulturelle aktiviteter. En arbeidsgruppe ledet av Odd Eikemo la i 1999 fram utredningen "Kulturskolen - kunststykket i kommunenes satsing for et rikere lokalmiljø".
I lys av satsingen på "Den kulturelle skolesekken" ber jeg statsråden redegjøre for sitt syn på de tilrådinger utvalget legger fram.

Les hele debatten