Interpellasjon fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2001-2002)
Om å legge til rette for omfattende forsøk i skolen der all evaluering skal ha læringsstøtte som mål
Datert: 22.11.2001
Besvart på vegne av: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 17.01.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Skolens (grunnskolen og videregående skole) måte å organisere læringsarbeidet på og bruk av ulike arbeidsformer blir ofte styrt av eksamens- og vurderingsformene. Evalueringen av Reform 94 viste at strukturreformen er blitt gjennomført på en god måte. Når det gjelder innholdsreformen er det fortsatt mye tradisjonell undervisning. Det er grunn til å anta at situasjonen for grunnskolens ungdomstrinn ikke er vesentlig annerledes. Det skjer mye spennende utviklingsarbeid på alle utdanningstrinn. Det er helt nødvendig at dette arbeidet blir stimulert. Det kan skje ved at de pedagogiske og faglige rammebetingelsene ikke hindrer kreativitet og ved bruk av økonomiske virkemidler. Evaluering og karakterer skal støtte opp om læringsarbeidet. Karakter som sortering vil snarere hindre læring enn bygge opp om det.
Vil statsråden legge til rette for omfattende forsøk der all evaluering skal ha læringsstøtte som mål?

Les hele debatten