Interpellasjon fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 13 (1997-98)
Om resultater av Justisdepartementets analyse av vektlagte faktorer ved tiltale i voldtektssaker, og om å sikre pådømmelse i flere slike saker
Oversendt regjeringen: 13.01.1998
Besvart: 12.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): Av 424 anmeldte voldtekter i 1997 førte bare 28 til fellende dommer. Antallet fellende dommer har gått jevnt nedover de siste årene. At så få blir dømt kan gi et inntrykk av at anmeldelse ikke fører frem. Når vi i tillegg vet at mange av sakene blir liggende i opptil to år før de kommer opp i retten, og straffenivået ikke er spesielt høyt blir situasjonen for ofrene uholdbar. Det er derfor grunn til å tro at det er veldig mange voldtekter som ikke blir anmeldt.
5. mars 1997 lovet daværende justisminister Gerd-Liv Valla en gjennomgang av voldtektssakene, i samarbeid med Riksadvokaten, med sikte på en analyse av faktorene som det legges vekt på ved en eventuell tiltale.
Er dette et arbeid som Justisdepartementet har fullført, og når kan vi forvente at resultatene blir lagt frem for Stortinget, og hvilke tiltak ser justisministeren for seg for å sikre pådømmelse i flere voldtektssaker?