Interpellasjon fra Arne Lyngstad (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 25 (2001-2002)
Om styrking av verdiformidling og verdibevissthet i skolen og oppfølging av skolenes arbeid med verdier og holdninger
Oversendt regjeringen: 27.02.2002
Besvart: 18.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): En rekke utviklingstrender i vårt samfunn tilsier et fornyet engasjement og flere konkrete initiativ med fokus på verdi- og dannelsesdimensjonen i møtet mellom barn, ungdom og voksne. I Sverige og Danmark har utdanningsdepartementene satt i gang et konkret arbeid for å engasjere elever, lærere og foreldre. Fellesskapets verdier settes på dagsorden gjennom diskusjon omkring problemer som vold, rasisme, mobbing og spiseforstyrrelser, men også fokus på positive verdier som samhold, respekt og toleranse. Sem-erklæringen signaliserer styrking av verdiformidling og verdibevissthet i skolen.
Hvordan ønsker statsråden å følge opp den enkelte skole i arbeidet med å styrke bevisstheten omkring verdier og holdninger i skolens hverdag?

Les hele debatten