Interpellasjon fra Jan Olav Olsen (H) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 27 (2001-2002)
Om å sikre best mulig kvalitet på tilbudet for elever med særskilte opplæringsbehov
Datert: 28.02.2002
Besvart: 18.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Jan Olav Olsen (H)

Spørsmål

Jan Olav Olsen (H): Gjennom statlige, fylkeskommunale og kommunale budsjetter bevilges det store midler for å gi den enkelte elev den undervisning eleven har krav på i forhold til sine forutsetninger. Hovedansvaret innenfor tilpasset opplæring ligger hos kommuner og fylkeskommuner, mens det statlige spesialpedagogiske støttesystemet gir veiledning og støtte til de opplæringsansvarlige instanser lokalt. Svært viktig er det at den enkelte elev får en best mulig undervisning. Fra flere hold blir det hevdet at de bevilgede midler ikke alltid blir brukt etter intensjonen om en best mulig undervisning for den enkelte.
Hva vil og kan statsråden gjøre for å sikre at kvaliteten på tilbudet for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov blir best mulig?

Les hele debatten