Interpellasjon fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 33 (2001-2002)
Om ulike sider ved innholdet i soningen
Oversendt regjeringen: 15.05.2002
Besvart: 07.06.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Den praktiske avviklingen av soningskøene har vært i fokus den siste tiden. Derimot har innholdet i soningen ikke vært viet så mye oppmerksomhet. Stortinget behandlet i forrige periode både kriminalomsorgsmeldingen og straffegjennomføringsloven. Innholdet i soningen sto sentralt. Hver enkelt innsatt skal få en egen kontaktbetjent, og det skal utarbeides individuelle soningsplaner.
Hvordan fungerer disse ordningene i dag, og er det forskjell på det tilbudet som gis til mannlige og kvinnelige innsatte? Bygger soningsprogram på resultat av forskning, og er det utarbeidet en opptrappingsplan for å heve kvaliteten på kriminalomsorgen? Er det planer om å forhindre "gjengangere" ved bedre forberedelse av løslatelsesfasen? Hvordan ønsker man å involvere de frivillige og private initiativ i kriminalomsorgen? Mange førstegangsinnsatte sliter med rusproblemer. Blir disse ivaretatt tilstrekkelig ut fra erfaring med § 12-soning?

Les hele debatten