Interpellasjon fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2002-2003)
Om oppfølging av stortingsvedtak om at eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger trenger, kan overdras bl.a. til kommuner vederlagsfritt eller til redusert pris
Oversendt regjeringen: 21.02.2003
Besvart: 28.03.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 342 for 2000-2001, jf. St.prp. nr. 45 for 2000-2001 og Innst. S. nr. 232 for 2001-2002, jf. St.prp. nr. 55 for 2001-2002 vedtok Stortinget å nedlegge en rekke garnisoner. Dette skjedde flere steder i landet, og forholdene i den enkelte kommune varierer sterkt. Stortingets flertall vedtok ved behandlingen av Budsjett-innst. S. nr. 7 for 2002-2003, jf. St.prp. nr. 1 for 2002-2003 at Regjeringen kan overdra eiendommer, bygg og anlegg som Forsvaret ikke lenger har behov for til kommuner eller til overtallig personell i Forsvaret i forbindelse med utnyttelse av etablissementer til næringsutvikling. Denne overdragelsen kan skje vederlagsfritt eller ved redusert vederlag. Stortinget mente at dette vil gjelde noen få sterkt belastede lokalsamfunn.
Hva har statsråden gjort i forhold til dette vedtaket, og hvordan ser statsråden for seg Forsvarsbyggs arbeid i forhold til overdragelser som skjer vederlagsfritt eller til redusert pris?

Les hele debatten