Interpellasjon fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2003-2004)
Om plassmangel og dårlig tilrettelagte utearealer i mange skolegårder, noe som medfører bl.a. passivitet, misnøye og mobbing
Datert: 22.01.2004
Besvart: 12.02.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Plassmangel og dårlig tilrettelagte utearealer er et problem i mange skolegårder. Dette får store konsekvenser for elevenes mulighet til å være fysisk aktive og for det sosiale miljøet på skolen. Våren 2002 trådde endringer i loven om elevenes skolemiljø i kraft, der det fastslås at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Mens dette har ført til strengere krav til utformingen av skolenes inneareal, er utearealene fortsatt et forsømt område. Ved en rekke skoler har elevene små muligheter til å utfolde seg i friminuttene og dette medfører bl.a. passivitet, misnøye og mobbing. Regjeringen har vedtatt et manifest mot mobbing og foreslått en times fysisk aktivitet for elevene hver dag, men likevel satset lite på planlegging og gjennomføring av helhetlige tiltak i skolegården.
Hvilke planer har statsråden for å forbedre skolegårdenes arealer, utstyr og muligheter, og hvilke tiltak vil hun iverksette?

Les hele debatten