Interpellasjon fra Eva M. Nielsen (A) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 41 (2003-2004)
Om å se nærmere på ansvarsfordelingen mellom stat, kommune og menighet for å unngå at kirkebyggene forfaller, med henvisning til dårlig kommuneøkonomi
Oversendt regjeringen: 03.05.2004
Besvart: 03.06.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): Mange av landets kirker trenger opprustning og vedlikehold. Kirkedepartementet har åpnet opp for å rive kirker på grunn av for mange kirker og for høye vedlikeholdsutgifter. Mange kirkebygg brukes også til andre formål, og spiller en viktig rolle i lokalmiljøet. Landets kirker representerer en stor kulturskatt, og vedlikeholdet er et felles ansvar. I dag har kommunene ansvaret for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder. Dårlig kommuneøkonomi kan derfor føre til at kirkebygg blir slett ivaretatt. Det er derfor behov for å se nærmere på ansvarsfordelingen mellom stat, kommune og menighet, for å unngå at kirkebyggene i ytterligere grad forfaller.
Kan statsråden gjøre rede for hva hun vil gjøre for å forhindre at landets kirkebygg forfaller?

Les hele debatten