Interpellasjon fra Lena Jensen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Interpellasjon nr. 45 (2003-2004)
Om skeivfordelingen i geografisk spredning, alder og kjønn blant dem Regjeringen oppnevner til statlige utvalg, styrer og råd
Datert: 07.05.2004
Besvart: 08.06.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Det er en sterk skeivfordeling både i geografisk spredning, kjønn og alder på personer som blir utnevnt av Regjeringen til statlige utvalg, styrer og råd. Den største andelen personer er bosatt i Oslo-området, 3 av 4 ledere er menn og unge er sterkt underrepresentert. For å skape en rettferdig representasjon er det nødvendig å iverksette sterke styringsmekanismer som pålegger utnevningen en sterkere regional, kjønns- og aldersbalanse. Regjeringen har presisert at det er et mål å endre denne skeivfordelingen, men lite har skjedd. Offentlige utvalg, styrer og råd er viktige premissleverandører for både regjering og storting.
Mener statsråden at den sterke underrepresentasjonen av enkelte grupper skaper en skjevhet i den nasjonale politikken, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette?

Les hele debatten