Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 8 (2004-2005)
Om å tolke biobanklovens samtykkeregel slik at samtykke fra pasienter kan gis noe mer generelt og ikke kreves for hvert enkelt forskningsprosjekt
Oversendt regjeringen: 29.09.2004
Besvart: 11.11.2004 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Erfaringene med bioteknologiloven og biobankloven skal evalueres av Nylenna-utvalget. Ett aspekt ønsker jeg å ta opp allerede. Biobanklovens samtykkeregel praktiseres nå slik at den synes å hemme forskningen uten at personvernhensyn krever det. Det vil også kunne være belastende for pasienter å bli avkrevd samtykke for hvert eneste delprosjekt, gjerne på grunnlag av komplisert medisinskfaglig terminologi. En tungvint praktisering kan bli svært byråkratiserende for forskerne, og vil i verste fall utsette eller uten god grunn forhindre viktige prosjekter.
Vil statsråden ta initiativ til å tolke samtykkeregelen slik at samtykke kan gis noe mer generelt innenfor samme forskningsområde, og ikke kreves for hvert enkelt forskningsprosjekt?

Les hele debatten