Interpellasjon fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 12 (2004-2005)
Oversendt regjeringen: 16.11.2004
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): EUs tjenestedirektiv som skal vedtas våren 2005 har som prinsipp at opprinnelseslandets lover og regler skal gjelde for tjenester i Norge. Det vil få dramatiske konsekvenser for sentrale tjeneste- og velferdsområder og kan undergrave sentrale norske krav for å sikre helse, miljø og sikkerhet. Et utslag av direktivet er at nasjonale krav til bl.a. helsetjenester vil være et hinder for fri flyt, og dermed kjent ulovlig. Helsedepartementet har uttalt at prinsippet "vil i de fleste tilfeller reise spørsmål om risiko for senkning av kvalitetsnivået på tjenestene". Senterpartiet har tidligere bedt Utenriksdepartementet redegjøre for hvilke norske synspunkter som formidles til EU, uten å få klart svar. Direktivet kan få så store konsekvenser at Stortinget må involveres.
Hva er Regjeringens holdning til direktivet, hvilket engasjement har Regjeringen hatt i forhold til EU og hvilke synspunkter er formidlet til EU?

Les hele debatten