Interpellasjon fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 19 (2004-2005)
Om Regjeringens strategier i nordområdepolitikken
Datert: 21.01.2005
Besvart: 15.02.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Gjennom internasjonale avtaler og konvensjoner har Norge rettigheter og forvaltningsansvar over et hav- og sokkelområde som er mer enn seks ganger større enn Fastlands-Norge. Norge er Europas største havstat. Nordområdene rommer enorme ressurser som vil være en av bunnplankene i Norges framtidige økonomi. Nordområdene er også av stor strategisk betydning. Samtidig mangler det en helhetlig politisk tilnærming til nordområdene. Nordområdeutvalget sin innstilling fra 2003 har ennå ikke materialisert seg i en melding til Stortinget, og det kan bli vanskelig å få behandlet saken i vårsesjonen. Det er et akutt behov for en mer helhetlig politikk på området, og det haster med å komme videre i dette arbeidet.
Hvilke strategier er det Regjeringen vil basere seg på i sin nordområdepolitikk?

Les hele debatten