Interpellasjon fra Martin Engeset (H) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 3 (2005-2006)
Om hvilken strategi Regjeringen har for å rekruttere kompetent arbeidskraft til de nye stillingene i offentlig sektor, når det i mange sektorer alt er vanskelig å finne kompetent arbeidskraft
Datert: 14.11.2005
Besvart: 19.12.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen lagt til grunn at det skal opprettes 10 000 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren frem til 2009. Også på andre områder innenfor offentlig sektor legges det opp til å øke antallet ansatte kraftig. Samtidig oppjusterer NHO i sin siste konjunkturrapport behovet for arbeidskraft. I mange sektorer er det allerede vanskelig å finne kompetent arbeidskraft. Økningen i arbeidskraftbehovet har så langt blitt dekket inn gjennom redusert sykefravær, gjennom at deltidsansatte jobber lenger enn før, og gjennom bruk av arbeidskraft fra andre nordeuropeiske land. Det er grunn til å tro at arbeidskraftpotensialet fra disse kildene er i ferd med å bli uttømt. Dermed vil konkurransen om tilgjengelig arbeidskraft bli stadig hardere i tiden fremover.
Hvilken strategi har Regjeringen for å rekruttere kompetent arbeidskraft til de nye stillingene i offentlig sektor?

Les hele debatten