Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Interpellasjon nr. 11 (2005-2006)
Om ulike gruppers rett til å velge mellom private og offentlige tilbud, med eksempler i brukerstyrte personlige assistenter, hjemmehjelpstjeneste og sykehjem
Datert: 18.01.2006
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 03.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Regjeringen Bondevik II foreslo i sitt budsjett for 2006 å lovfeste ordningen med brukerstyrt personlig assistent som en rettighet for den enkelte. I svar på spørsmål fra Bent Høie sier helse- og omsorgsministeren at hun er tilfreds med hovedinnholdet i dette forslaget og tar sikte på å følge det opp med et høringsnotat med det første. Dette står i skarp kontrast til regjeringspartienes motstand mot å åpne for valgfrihet mellom offentlige og private aktører for eldre med behov for hjemmehjelpstjenester eller sykehjemsplass. I Soria Moria-erklæringen skriver regjeringspartiene blant annet: "Regjeringen vil gå imot konkurranseutsetting og privatisering innenfor viktige velferdsområder som utdanning, helse og omsorg."
Hvordan vil Regjeringen trekke grensen mellom ulike gruppers rett til å velge mellom private og offentlige tilbud?

Les hele debatten