Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 29 (2005-2006)
Om å oppgradere tannhelsetilbudet for eldre allerede i omsorgsmeldingen
Datert: 16.03.2006
Besvart: 02.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I likhet med de fleste europeiske land står den norske tannhelsetjenesten i en særstilling sammenlignet med helsetjenesten for øvrig. Det har imidlertid vært en dreining i Norge de siste årene fra å tenke på tennene som atskilt fra helsebegrepet, til å tenke at tenner er også helse. Tannhelseutvalgets innstilling (NOU 2005:11) ligger nå til behandling i Regjeringen og det tilrådes at det offentliges engasjement rettes mot grupper som anses å ha et særlig behov for tannhelsetjenester. Personer med funksjonstap anses blant annet å være en av disse gruppene. Dette medfører at funksjonstap legges til grunn fremfor hvilke tjenester man mottar, slik det er i dag. Regjeringen har bebudet en omsorgsmelding i juni. Statsråden har bekreftet at det er åpenbart at en del eldre trenger mer hjelp til tannhelse.
Vil statsråden ta initiativ til å oppgradere tannhelsetilbudet for eldre allerede i omsorgsmeldingen?

Les hele debatten