Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 42 (2005-2006)
Om virkemidler for å redusere avfallsmengden, sikre forsvarlig avfallsbehandling og øke bruken av avfall til energiutnyttelse
Datert: 07.04.2006
Besvart: 09.05.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Den norske økonomiske veksten har ført til økt produksjon og forbruk. Vår livsstil fører i dag til store miljøproblemer. Avfallsmengden øker, og vi håndterer i dag ikke avfallet vårt godt nok eller hensiktsmessig. Sammensetningen av avfallet er ofte forurensende, metangass fra avfallsdeponi gir klimagassutslipp og vi utnytter ikke godt nok restavfall til energiutnyttelse i forbrenningsanlegg. Vi trenger et større lokalt og nasjonalt engasjement for å skape gode miljømessige løsninger, og heve bevisstheten om forbruk, avfall og miljø. Vi må blant annet satse på avfallsforebygging, kildesortering og gjenbruk, miljøvennlige innkjøp og vi må i større grad bruke avfallet som en del av energiforsyningen i fremtiden.
Hvilke virkemidler vil Regjeringen ta i bruk for å redusere avfallsmengden, sikre forsvarlig behandling av avfallet, og øke bruken av avfall til energiutnyttelsen i Norge?

Les hele debatten