Interpellasjon fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 51 (2005-2006)
Om å bidra til at markeringen av 100-årsminnet for Edvard Grieg, Grieg-året 2007, blir et nasjonalt anliggende, og om markeringens økonomiske fundament
Oversendt regjeringen: 02.05.2006
Besvart: 29.05.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Markeringen av 100 års minnet for Edvard Grieg i 2007 blir en viktig markering for Norge. Grieg har en unik posisjon hos så vel et norsk som et internasjonalt publikum, og markeringen i 2007 må være å betrakte som et nasjonalt anliggende. Initiativet til Griegåret 2007 ble tatt av Bergen kommune, som etter tilsagn om statlig støtte har etablert en driftsorganisasjon for gjennomføringen av programmet. I departementets tilsagnsbrev er det i tillegg til en direkte bevilgning på 2,5 mill. kr også gitt signaler om tilskudd direkte til institusjoner som skal medvirke til markeringen. Bergen kommune har i ettertid også søkt om en tilleggsbevilgning.
Hvordan kan staten bidra til at Griegåret reelt sett blir gjennomført som et nasjonalt anliggende, og mener statsråden det er behov for ytterligere styrking av det økonomiske fundamentet for denne markeringen?

Les hele debatten