Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Interpellasjon nr. 54 (2005-2006)
Om å styrke innholdet i rehabiliteringen av straffedømte
Oversendt regjeringen: 09.05.2006
Fremsatt av: Inga Marte Thorkildsen (SV)
Besvart: 29.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Kapasiteten i norske fengsler bygges ut for å kunne avvikle soningskøene og for å hindre ny kriminalitet. Men selve innholdet i soningen vil være avgjørende for at den dømte ikke skal begå nye straffbare forhold etter endt soning. Målsettingen bør være at den straffedømte kan vende tilbake til samfunnet og klare seg selv økonomisk og sosialt, og at rehabiliteringen innen kriminalomsorgen målretter tiltakene med tanke på det. Med rehabilitering menes her så vel medisinsk rehabilitering, samt kompetansegivende tiltak og sosiale virkemidler rettet inn mot bolig- og arbeidsmarkedet.
Hvordan vil statsråden bidra til å styrke innholdet i rehabiliteringen av straffedømte slik at det både oppnås større beskyttelse for allmennheten, og den straffedømte selv står sterkere rustet til å klare seg selv etter endt soning?

Les hele debatten