Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2006-2007)
Om hva som gjøres for å følge opp det nordiske alkoholpolitiske initiativet, både i EU og WHO
Oversendt regjeringen: 08.11.2006
Besvart: 05.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Den forrige regjeringen tok initiativ til en felles nordisk alkoholpolitisk satsing. Målsettingen var å møte presset på avgifter og omsetning fra internasjonalisering og grensehandel, og å arbeide for en mer samlet nordisk holdning i internasjonale fora. Dette arbeidet bidro til at Verdens helseforsamling vedtok en resolusjon i 2005 om alkohol. WHOs resolusjon var basert på kunnskap om dødelighet og sykelighet som alkohol påfører verdens befolkning. De pågående alkoholpolitiske prosesser i WHO og EU viser at Norden ikke står alene. Dette gir grunn til å tro at det nordiske initiativet kan spille en større rolle fremover. Det nordiske samarbeidet om alkohol bør derfor være del av den bredere politiske arena som Norge må arbeide på. På Verdens helseforsamling i 2007 forventer vi at resolusjonen fra 2005 følges opp.
Hva gjør statsråden for å følge opp det nordiske initiativet, både i EU og WHO?

Les hele debatten