Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 24 (2006-2007)
Om hva som vil bli gjort for å sikre de private ideelle rusinstitusjonene en rolle og funksjon i fremtiden
Datert: 14.11.2006
Besvart: 05.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Overordnet målsetting med rusreformen fra 2004 er at rusmiddelmisbrukere skal få et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud, med fokus på tverrfaglighet, helhetlig tilnærming og individuelt tilpasset behandling. Tiltakskjeden for rusmiddelmisbrukere og dermed samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste må ses i sammenheng. Det er viktig å sikre rusmiddelavhengige verdige rammer i påvente av behandling, samt et godt ettervern. De private ideelle rusinstitusjonene spiller i denne sammenheng en viktig rolle. Mange av disse institusjonene har i dag ledig kapasitet som følge av at de ikke har avtaler med helseforetakene. Den kompetanse de private ideelle rusinstitusjonene innehar bør utnyttes.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre disse institusjonene en rolle og funksjon i fremtiden, slik at det viktige bidraget disse institusjonene kan gi rusmiddelavhengige, videreføres?

Les hele debatten